Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

A Kutasi János adószámmal rendelkező magánszemély (továbbiakban: Szolgáltató) az általa üzemeltetett www.kutasi.hu weboldal (továbbiakban: online felület) működtetése során, az oldalon szálláshely-szolgáltatást kereső és/vagy igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szálláshelyet szolgáltasson és az igénybe vett szálláshelyhez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése során végzett adatkezelésről a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint megfelelő tájékoztatást nyújthasson.

A Szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében és az ebből eredő magyarországi adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:
Név / cégnév:Kutasi János
Székhely:8784 Kehidakustány, Ady u. 2. 
Adószám:75373102-1-20
Weboldal megnevezése, címe:www.kutasi.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:https://kutasi.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:Kutasi János.
Székhely:8784 Kehidakustány Ady u. 2.
Levelezési cím:8784 Kehidakustány Ady u. 2.
E-mail:janos@kutasi.hu
Telefon:+36 20 9413 221
 1. Fogalommeghatározások
 • a GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg
 • A személyes adatokat gyűjteni és kezelni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóság igazolására.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. Fontos adatkezelési információk
 • Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az online felület működtetése során az oldalon igénybe vett szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatás iránt érdeklődő és a szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait – a jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett – a tevékenységével összefüggően kezelje.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
 • Az adatkezelésben érintettek köre a Szolgáltató online felületén, a szálláshely lefoglalásának céljából adatokat megadó alanyi kör.
 • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult vagy az érintett személy a törlést kéri. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás nélkül – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek, amely tényről a Szolgáltató köteles az érintett személyt értesíteni.
 • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.
 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
 • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
 • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Online felületen történő adatfelvétel

Az adatkezelés célja a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos szobafoglalási és adminisztrációs feladatok ellátás, valamint a Szolgáltató kapcsolatfelvételi- és elérési lehetősége.

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a online-felület szállásfoglalást végrehajtó felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, de legkésőbb az adatfelvételtől számított 5 év. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor – indokolás – visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az érintett személy adatainak törlésének tényéről a Szolgáltató köteles értesítést küldeni.

Az adatok megismerésére jogosult a Szolgáltató, mint adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyek.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú

Az  érintett adatainak papír alapon történő tárolása érdekében a Szolgáltató köteles megtenni minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelynek célja az adatok integritásának a megőrzése. Ennek érdekében a Szolgáltató elzárható szekrényben történő tárolást alkalmaz az adatkezelés során.

Kezelt adatok köreAz adatkezelési adatok konkrét célja
NévAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Születési hely, idő:Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
CímAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mailAzonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
TelefonAzonosítás, kapcsolattartás.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását az online felületen található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox – önálló akaratelhatározáson alapuló – kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen. Jogosult továbbá a fentiekben részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz.

 1. A szálláshely lefoglalása

A szálláshely lefoglalása történhet e-mailen vagy telefon útján történhet.

A Szolgáltató a hozzájáruláson alapuló adatfelvételt követően jogosult az érintett személlyel – az általa megadott adatok alapján – a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában a szálláshely foglalásának véglegesítésének érdekében kapcsolatba lépni (telefon, email).

A Szolgáltató célja, hogy a kapcsolatfelvétel keretében véglegesítésre kerüljön az érintett személy szálláshelyfoglalásának ténye és a foglalás megerősítésre kerüljön.

8. Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott online-felületen helyezik el az érintett személy számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett online-felület által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Az online-felület az érintett személyek számítógépére a Szolgáltató online-felülete egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a Szolgáltató az online-felület látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre:

A Szolgáltató tájékoztatja az érintett személyt, hogy lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A Szolgáltató, mint az online-felület jogszerű működéséért felelős adatkezelője jogosult a cookie adatok megismerésére. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

9. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: https://policies.google.com/technologies/ads. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

10. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató a szálláshely-szolgáltatásával kapcsolatos tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Illetékes helyi önkormányzat

11. Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:NLG-System Bt. 
Székhely:2135 Csörög, Homokbánya u. 26
Cg.:13-06-063659

Az érintett személy által megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz az adatkezelő és a szálláshely-szolgáltatás vonatkozásában vele alkalmazásban álló személyeknek van hozzáférése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 1. Az érintett személyt megillető jogok:

Tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

Zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltatót, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

Amennyiben az érintett személy megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, alábbi elérhetőségen lehet felvenni a kapcsolatot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósággal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 1. Hatály

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 26. napjától alkalmazandó és hatályos.